ema
 


 
КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА МОДУЛИТЕ НА СИСТЕМАТА

ЦЕНТРАЛА

Размери - 140 / 120 / 75 mm.
Маса - 1, 0 Kg.
Защита на външната обвивката - IP 54.
Релеен изход за първо алармено ниво и релеен изход за второ алармено ниво.
Контактите на релетата са една превключваща група - ( SPDT ) 5A/ 250V - АС .


На лицевата страна са изведени:

три червени светодиода, сигнализиращи за обгазен сензор.

зелен светодиод - за нормален режим на работа.

 


Време задържаща група осигуряваща време за температурно стабилизиране на първичните преобразователи Figaro при първоначално включване или при прекъсване от токов удар. През това време светодиода не свети. По този начин се осигурява правилното функциониране на контролираното съоръжение . Например не се включват без причина аварийното осветление, алармения звуков и светлинен сигнал, вентилаторите за принудително проветрение, не се задейства главния отсекател и други подсигуряващи безопасността изисквания. · оранжев светодиод - наличие на мрежово захранване. · бутон за изчистване - при обгазяване на сензор светва съответния червен светодиод и системата запомня обгазяването. Червената светлина остава да свети и след възстановяване на атмосферата. Паметта се изчиства с бутон "ИЗЧИСТВА". Модул централа автоматично контролира принудително изключване от мрежовото захранване или собствен прекъснал предпазител. При неизправност подава авариен сигнал към аварийното табло както при обгазяване за първо /предупредително/ алармено ниво /А1/ . Монтажа на централата се извършва извън контролираната зона на удобно за наблюдение и манипулиране място.

ГАЗ СЕНЗОР

Размери: - 89 / 89 / 58 mm.
Маса - 0 , 250 Kg.
Защита на външната обвивка - IP 65.
Степен на защита (Ех) ia IIC T5.


Сензорния датчик /първичен преобразовател/ е "Figaro" тип 813 със среден експлоатационен срок от девет години е каталиттичен и променя вътрешното си съпротивление в диапазона от 10 до 1 килоома, в зависимост от газа и концентрацията му.

В газ сензора се обработва аналоговия сигнал от датчика и при достигане на зададения праг на сработване изхода подава сигнали към модул централа за първо предупредително ниво /А1/ и ако обгазяването продължава подава сигнал за второ алармено ниво /А2/ касаещо граница на обгазяване над допустимата.
Сигнала е потенциална нула /маса/. Газ сензорите се монтират във експлозивоопасната зона, където може да се появи обгазяване над предполагаемото место. Да се предвиди предпазването му от вибрации, механични повреди, напръскване с течности и други подобни. Нежелателно е обгазяване с нестандартни газови смеси / запалки и т.н./ - съществува опасност от повреда на първичния преобразовател Figaro 813.

ema
Външен вид на газ сензора от експлозивозащитен тип, монтира се във експлозивоопасната зона



Site copyright © 2008 - All Rights Reserved
Design powered by Ilian