ema
 


ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Газ сигнализаторното устройство тип GD 0101 X.X.X. е предназначено непрекъснато да сигнализира наличието на концентрация над допустимата от пропан - бутан и/или метан във въздуха на зони в които има възможност да се образуват експлозивоопасни смеси. Реагира също така на алкохол, ацетон, амоняк и петрол. Използва се в складови помещения, газ станции, котелни помещения, помещения за пещи и във всички случаи при които технологичния процес се провежда с открит огън, има нагрети части или повърхности до температурата на само възпламеняване на използвания горим газ пропан - бутан и/или метан.


Модул газ сензор се монтира в експлозивоопасната зона.

При наличие на горим газ пропан - бутан и/или метан превишаващ зададeн праг от доексплозивна концентрация, модул централа подава алармени сигнали към аварийно табло.
Сигналите може да се използват за автоматично включване или изключване на светлинни и звукови сигнали, включване на аварийни вентилатори, изключване на всички нормални електрически потребители, включване на аварийно осветление, спиране притока на горимия газ пропан - бутан и/или метан посредством главен отсекател и други предвидени условни изисквания от проектанта.
По този начин се предотвратява възможността от експлозия и се осигурява безопасни за здравето условия на труд.

Границите на обемна концентрация на метан, в която устройството действа е от 0% до 5%. Допустимата концен-трацията на метан за сигнализация, на която се настройват двете алармени нива на газ сигнализатора е следната:
1во алармено ниво 0,5% СН4 / 5000ppm/ - 10% от ДГВ /UEG/ - ( предупредително ) .
2ро алармено ниво 1,0% СН4 /10000ppm/ -.20% от ДГВ /UEG/ - (гранична концентрация ) .

ПРИНЦИП НА РАБОТА

Газ сигнализатора GD 0101 X.X.X. изпълнява предназначението си благодарение на вградения специален датчик /първичен преобразовател/ - сензор тип TGS 813 производство на фирмата "Figaro" - USA.
Действието на сензора се основава на факта, че проводимостта на един полупроводник се променя /увеличава/ при пряко въздействие на метан.
Най - общо казано ефекта почива на обратим електро - физико - химически процес при който проводимостта на полупроводников кристал се изменя експоненциално благодарение на промяната в съотношението между основни и не основни токоносители в зоната с променливо съдържание на примеси.
При чист въздух в зоната на зърнообразните граници на полупроводниковия кристал вследствие действието на кислорода се образува чувствителен окисен слой с определена проводимост.

При въздействие на газ пропан - бутан и/или метан се извършва обратна на оксидацията реакция довеждайки до увеличаване на електронната плътност в зарядната област и спадане на потенциалната разлика /т. е./ довежда до повишаване на проводимостта. Този процес е реверсивен и при достигане на състояние, което сензора е в среда на чист въздух съпротивлението на материала се възстановява.

За производство на този тип сензори се използва най - често калаен двуакенд (SnO2) - подходящ полупроводников материал, който при определена концентрация на газовете изменя съществено проводимостта си. Иначе казано, при въздействие на газ пропан - бутан и/или метан, електрическото съпротивление на материала спада под 1% от стойността, която има при чист въздух със съдържание на до експлозивоопасни компоненти в границите характерни за незамърсен въздух в атмосферата.

Тази висока чувствителност гарантира сработване на системата при зададена допустима концентрация, не предизвикваща експлозия или опасни поражения за здравето на човека.

 
     


Site copyright © 2008 - All Rights Reserved
Design powered by Ilian