ema
 


 

МЕТОДИКА ЗА ПРОВЕРКА
Изпитанието се провежда във фирмата производител, а проверката се извършва при потребителя.

ИЗПОЛЗВАНО ОБОРУДВАНE

Бутилка с еталонна газова смес по предназначение със сертификат за произход - 1% CH4 / въздух.
Климатична камера за провеждане на изпитания при първоначално пускане в действие на ново устройство.
Приспособление за създаване на обгазена атмосфера - чаша със затворен обем, присъединена с пластичен маркуч към редуцирвентила на бутилката с еталонна газова смес. Чашата се поднася и се покрива първичния преобразовател Figaro, като по този начин му се осигурява необходимата концентрация от еталонна газова смес за настройка на съответното прагово ниво на контрол.
Цифров волтметър с обхват 20V DC и клас на точност 0,5% от обхвата 1 знак; чувствителност 10 mA; Rвх. 10М0; грешка 0,01%.
Източник на плавно регулируемо променливо напрежение /латер/ с долна граница на обхват 150V, горна граница на обхвата 250V и с минимална мощност 150 VA.
Техническа везна с обхват 10 Kg; грешка 0,5 gr.
Шублер с обхват от 0 до 180 mm.; грешка 0,01%.


МЕТОДИКА ЗА ПРОВЕРКА ПРИ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Вече монтираният и въведен в експлоатация газ сигнализатор подлежи на проверки съгласно нормативните документи.

Методиката за проверка включва следната последователност:
проверката се извършва от метрологични органи или лицензирани лица. Резултатът от нея се удостоверява със знак за годност или негодност и/или свидетелство.
проверката на сензорите се осъществява без те да бъдат демонтирани. Това е възможно при условие, че се използва приспособлението посочено по - горе.
потребителя е длъжен да представи свидетелство от първоначалната проверка. Проверяващият ще сравни резултатите от двете свидетелства и ако данните отговарят на изисквания, това ще означава, че газ сигнализатора е годен за експлоатация.

Необходимото оборудване е както следва:
бутилка с еталонна газова смес 1% метан / въздух.
цифров волтметър с посочените параметри.
приспособление - чаша със затворен обем, присъединена с пластичен маркуч към редуцирвентила на бутилката с еталонна газова смес.

Проверката е както следва:
На първия газ сензор с цифровия волтметър се измерва напрежението в контролна точка нула - КТ0 намираща се на сензорната платка. Отчетеното показание се записва в колона чист въздух на съпровождащото го свидетелството за проверка на системата. След това първичния преобразовател Figaro се покрива с чашата на приспособлението, като по този начин му се осигурява равномерно подаване на еталонна газова смес в зависимост от проверяваното алармено ниво А1 или А2. Това означава към коя контролна точка да бъде присъединен цифровия волтметър ( в случая КТ1 или КТ2). След обгазяването на датчика трябва да светне съответния светодиод А1 или А2 намиращи се на сензорната платка. Това е условие за достигнат зададен праг на концентрация. Отчита се напрежението от съответната контролна точка и се записва в свидетелство за проверка. При отсъствие на сработване за съответното ниво или съществено отклонение от допустимото обявено от производителя следва внимателно да се завърти тример потенциометъра Р1 за първо алармено ниво А1 или тримера Р2 за второ алармено ниво А2 на сензорната платка от изходно положение в посока на часовниковата стрелка до упор. Следва отново обгазяване с еталонна газова смес отговаряща на зададен праг на сработване и при това положение се завърта в посока обратно на часовниковата стрелка съответния тример В определен момент светва червения светодиод А1 за индикация на достигнат праг на първо алармено ниво А1 или А2 на второ алармено ниво А2. Със цифровия волтметър се измерва напрежението в контролна точка КТ1 за първо алармено ниво А1 или КТ2 за второ алармено ниво А2. Отчетеното показание се записва в съответната колона на свидетелството за проверка. По същият начин се подхожда и с другите газ сензори включени в системата.
Всички направени измервания се сравняват с първоначалното свидетелството за изпитание и проверка.
Ако резултатите са положителни газ сигнализатора е годен за експлоатация. Ако при проверка системата покаже отрицателни резултати тя е за ремонт.
Ремонтиращият трябва да бъде лицензиран от Националния център по метрология за този вид газ сигнализатор GD 0101 X.X.X.

 

 

 

Site copyright © 2008 - All Rights Reserved
Design powered by Ilian