ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ПОДДРЪЖКА

НА СИСТЕМА
ЗА СИГНАЛИЗИРАНЕ НА КОНЦЕНТРАЦИЯ НАД ДОПУСТИМАТА НА ПРОПАН-БУТАН/МЕТАН ВЪВ ВЪЗДУХА

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Газ сигнализатора GD 0101 X.X.X. е предназначен да сигнализира пред експлозивоопасна газова концентрация във въздуха на метан в газифицирани помещения и да включва или изключва вентилатори, осветление, технологичен процес, електрическо захранване, аварийно осветление и др., при достигане на определена пред експлозивоопасна концентрация.
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габаритни размери - 98 / 98 / 58 mm.
Измерителен обхват - до 100% от ДГВ /UEG/.
Основна грешка - ± 6% от измерената стойност.
Ниво на сигнализация - 20% от ДГВ /1% СН4/. Температурен обхват от -10°С до +55°С.
Температура на съхранение и транспорт от -10°С до +45°С.
Относителна влажност на въздуха - 20 до 95%.
Атмосферно налягане - 100 / ±15% / KN/m2.
Запрашеност до 1gr/m3 и скорост на въздуха до 8m/s.
Време за влизане на сензора в експлоатационен режим след включване на захранващото напрежение - 2min.
Време за сработване след обгазяване - 4s.
Среден експлоатационен период за сензора "Фигаро" тип TGS 813 - 9 години.
Охраняема площ на сензор в зависимост от вида на газа и конкретните условия /например въздушно течение / 40 до 60 m2.
Релеен изходен сигнал - SPDT; 5A; 250V АС
Захранващо напрежение - 220 V / +10% до -15% / АС; 50Hz.
Режим на работа - непрекъснат.
Консумирана енергия - 0.24 VA.
Обхват на допустимите изменения на стойността на напреженията измерени в контролните точки, спрямо отбелязаните в свидетелството от първоначалната настройка от -9,72% до +8,56%.
ПРИНЦИП НА РАБОТА
Газ сигнализатора GD 0101 X.X.X. изпълнява предназначението си благодарение на вградения специален сензор /първичен преобразовател/ - тип TGS 813 производство на фирмата "Figaro" - USA.
Действието на сензора се основава на факта, че проводимостта на един полупроводник се променя /увеличава/ при пряко въздействие на метан.
Най - общо казано ефекта почива на обратим електро-физико-химически процес при който проводимостта на полупроводников кристал се изменя експоненциално благодарение на промяната в съотношението между основни и не основни токоносители в зоната с променливо съдържание на примеси.
При чист въздух в зоната на зърнообразните граници на полупроводниковия кристал вследствие действието на кислорода се образува чувствителен окислен слой с определена проводимост.
При въздействие на газ метан се извършва обратна на оксидацията реакция довеждайки до увеличаване на електронната плътност в зарядната област и спадане на потенциалната бариера / т. е. довежда до повишаване на проводимостта /. Този процес е реверсивен - при достигане на състояние, при което сензора е в среда на чист въздух съпротивлението на материала се възстановява.
За производство на този тип сензори се използва най-често калаен двуакенд (SnO2) - подходящ полупроводников материал, който при определена концентрация на газовете изменя съществено проводимостта си. Иначе казано, при въздействие на газ метан, електрическото съпротивление на материала спада под 1% от стойността, която има при чист въздух със съдържание на експлозивоопасни компоненти в границите характерни за незамърсен въздух в атмосферата
Тази висока чувствителност гарантира сработване на системата при зададени допустими концентрации, не предизвикващи експлозия или опасни поражения за здравето на човека.


МОНТАЖ И ПУСКАНЕ В ДЕИСТВИЕ

Централата
Монтира се извън контролираната зона на удобно за наблюдение и манипулиране место. Препоръчително е да не е подложена на пряко осветление с цел по отчетливо виждане на светлинните индикатори. Механично се закрепва с винтове на стената или таблото като се спазва следната последователност:
развиват се четирите винта на капака и се сваля внимателно.
откача се присъединителния куплунг с лентовия кабел на капака от дънната платка.
развиват се закрепващите винтови на дъната платка и тя се сваля.
на дъното на кутията се виждат не до пробити технологични отвори за закрепването и.
след закрепване на кутията с два винта върху главите на винтовите с гумените тапи се затварят отворите над тях.
закрепва се дънната платка
зачистват се проводниците и се свързват към съответните клейми
закача се куплунга с лентовия кабел от капака и се завиват винтовите на капака.

Газ сигнализатора
Местото за монтаж на газ сигнализатора се определя в зависимост от това какъв газ ще контролира:
ако относителното тегло на контролирания газ е по - малко от единица в сравнение с въздуха /например метан / е над предполагаемото место на устройството отделящо газта.
ако относителното тегло на контролирания газ е по - голямо от единица в сравнение с въздуха /например пропан - бутан / е от 25 до 30 сантиметра от пода в близост до предполагаемото место на устройството отделящо газта.
избраното место трябва да осигури предпазване на газ сигнализатора от механични повреди и напръскване с течности.

Последователността на закрепване и свързване е както следва:
двата винта на капака се отвиват и той се сваля.
откача се лентовия кабел на платката от сензора.
отвиват се винтовете на дънната платка и тя внимателно се отделя от дъното.
свалят се двете гумени тапи от технологичните отвори за закрепване.
с два винта газ сигнализатора се закрепва така, че газ сензора и кабелния ел. вход да са ориентирани надолу.
с гумените тапи се затварят технологичните отвори за закрепване.
закрепва се дънната платка, подготвя се кабела и се прекача към съответните клеми.
закача се лентовия кабел на платката към сензора.
поставя се капака и се завиват винтовете.
подава се мрежово захранване и оранжевия светодиод светва.
не определено във времето непосредствено след подаване на захранване 220V AC 50Hz червения светодиод светва за кратко.
ако горната последователност бъде спазена това означава, че газ сигнализатора е въведен в експлоатация.

Забележка:
1. Препоръчително е да се използва кабел с три проводника като два от тях се използват за мрежовото захранване.
2. С мостче да се подаде фазата на общия вход / О. / на релето и със съответно нужния контакт / Н.О. или Н.З. / през третия проводник да се върне за управление на подчиненото устройство.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

При правилно избрано место за монтаж, уреда не се нуждае от допълнителна настройка. Той е проверен и лабораторно е настроен с еталонна газова смес от производителя. Съгласно закона за измерванията всеки измерителен уред подлежи на периодични проверки по график.
След първоначално включване към мрежово напрежение 220V AC за кратко се активира каталитичния сензор /първичен преобразовател/ Figaro 813, при което е допустимо да се задейства червения светодиод и релейния изход както при обгазяване.След кратко неопределено време датчика се активира и влиза в нормален режим като поема функциите си по охрана на 40? 60m2.
Трябва да се има в предвид, че използвания датчик реагира на повишена концентрация на пари на бензин, нафта, ацетон, коресилин и други органични разтворители, както и на амоняк, спирт, дим, с което осигурява допълнителна защита на помещението от експлозия и пожар.
Ако газ сигнализатора подаде сигнал за опасна концентрация, независимо от реакцията на подчиненото устройство задействано от релейния изход на газ сигнализатора е необходимо да се направи следното:
незабавно да се спре притока на газ.
да се вземат мерки за проветряване на помещението.
да не се включват или изключват електроконсуматори (всяка искра при включване и ли изключване може да предизвика експлозия).
да не се влиза в помещението с цигара и да не се пали огън.
да се уведомят съответните служби за оглед и ремонт на газовата инсталация или уред.
Не бива да се забравя, че газ сигнализатора може само да Ви помогне да избегнете нещастен случаи, а предпоставка за безаварийна работа с газ е стриктното прилагане на мерките за безопасност и подържане на газовата инсталация и уреди в пълна изправност.

КОМПЛЕКНОСТ НА ИЗДЕЛИЕТО

газ сигнализатор експлозивозащитен тип GD 0101 X.X.X. едно канален за едно прагово ниво регистриран в "НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ПО МЕТРОЛОГИЯ" и вписан в ДЪРЖАВНИЯ РЕГИСТЪР на одобрените типове средства за измерване с регистрационно удостоверение №2804 от 23.03.1999г. на основание Д.В. бр.45 от 1998г. и утвърдено с ЕКСПЕРТНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 03.09.99г. издадено от национална служба "ПОЖАРНА И АВАРИИНА БЕЗОПАСНОСТ" "НАУЧНО - ПРИЛОЖЕН ИНСТИТУТ ПО ПОЖАРНА И АВАРИИНА БЕЗОПАСНОСТ"
техническо описание и инструкция за експлоатация
свидетелство за първоначална проверка и настройка.
паспорт с гаранционна карта.

 

 

 

Site copyright © 2008 - All Rights Reserved
Design powered by Ilian